ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа - підприємець Каленюк Ю.О., якій діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.03.2016 № 20660000000040460, керуючись статтями 633, 634 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), з одного боку, і ЗАМОВНИК: будь-яка фізична особа, яка приймає (акцептує) дану Публічну оферту про надання інформаційних послуг (далі - Договір), з іншого боку, разом іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Викладена у цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти Договір про надання інформаційних послуг. Договір є публічним відповідно до положень статті 633 ЦК України та вважається договором приєднання у розумінні статті 634 ЦК України.

2. Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Договір має юридичну силу відповідно до статей 641, 642 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору та окремими документами, складеними Виконавцем на його виконання, і які розміщені на Веб-сайті: https://vinyla.com та у Сервісі Маркетплейс Vinyla у повному обсязі шляхом акцептування.

4. Договір встановлює загальні умови і порядок, згідно з яким Замовник отримує від Виконавця Послуги, визначені цією угодою.

5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям його положень, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцепту. Внесення змін до Договору та окремих документів, складених Виконавцем на його виконання, не має на увазі розірвання або відмови Замовником від користування Послугами, наданими Виконавцем.

6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Договір публічної оферти - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сторінці за посиланням: https://vinyla.com/marketplace у Сервісі Маркетплейс Vinyla.

1.2. Акцепт – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису його письмового примірника Сторонами, а також засвідчує своє волевиявлення про приєднання до Договору.

1.3. Замовник - фізична особа, яка за на допомогою Сервісу Маркетплейс Vinyla користується Послугами Виконавця з метою продажу Товару. Замовник приймає на себе ризики, пов'язані з використанням отриманих Послуг перед будь-якою третьою особою.

1.4. Покупець - фізична особа, яка за допомогою Сервісу Маркетплейс Vinyla отримує інформацію з метою придбання Товару у Замовника. 

1.5. Послуги - Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації, які постачаються Виконавцем шляхом надання доступу до Сервісу Маркетплейс Vinyla, за допомогою якого Замовник здійснює продаж Товару, а Покупець отримує інформацію щодо умов продажу Товару. Послуги надаються за принципом «як є» і «за наявності».

1.6. Сервіс Маркетплейс Vinyla/Сервіс - можливість використання технологічної платформи за допомогою технологічної платформи, розміщеної на Веб-сторінці за посиланням: https://vinyla.com/marketplace, що дозволяє Замовнику розмістити інформацію про Товар та  отримати інформацію про потенційного покупця Товару, а також для організації комунікації між Замовником і Покупцем.

1.7. Технологічна платформа - це взаємопов'язана сукупність комп'ютерних програм, платіжних систем, цифрових даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень і їх комбінацій, у тому числі графічна інформація, відеоінформація тощо, яка призначена для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації про Замовника, Покупця та Товар, що надійшли Виконавцю від користувачів Сервісу Маркетплейс Vinyla (Покупець, Замовник), і надання доступу до цієї інформації Замовнику та Покупцю.

1.8. Товар - платівка з вінілу або іншого матеріалу для прослуховування фонограм за допомогою спеціального пристрою з використанням електричного звукознімача. 

1.9. Веб-сторінка - веб-сторінка Сервісу у мережі Інтернет за адресою: https://vinyla.com/marketplace.

1.10. Обліковий запис – з метою використання Послуги, Замовник має зареєструватися та створити активний особистий запис у Сервісі Маркетплейс Vinyla у відповідності до вимог та інструкцій встановлених Сервісом. Замовник зобов’язується забезпечити точність, повноту й актуальність даних свого Облікового запису. Якщо Замовник не в змозі забезпечити актуальність даних свого Облікового запису, це може призвести до припинення доступу до Послуг або до розірвання Виконавцем Договору.

1.11. Публічна оферта - пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти публічний Договір, шляхом його акцепту, який розміщений у Сервісі.

1.12. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.13. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на збирання, зберігання та обробку її персональних даних відповідно до вимог законодавства. Реєстрація у Сервісі Маркетплейс Vinyla передбачає надання згоди Виконавцю суб’єктом персональних даних на їх використання відповідно до законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно даного Договору Виконавець надає Замовнику за плату інформаційні послуги з надання доступу до Сервісу Маркетплейс Vinyla, за допомогою якого Замовник розміщує інформацію про Товар з метою його продажу третім особам (Покупцям).

Винагорода - складає 10 (десять) відсотків від вартості Товару, який був проданий Покупцю.

2.2. Послуги за цим Договором не є послугами зв'язку. Для здійснення передачі даних і інформації в рамках цього Договору Сторони за свій рахунок залучають третіх осіб, що надають послуги зв'язку. Замовник несе відповідальність за отримання доступу до мережі передавання даних, необхідного для використання Сервісу Маркетплейс Vinyla та несе відповідальність за придбання й оновлення сумісної апаратури або пристроїв, необхідних для отримання доступу до Послуг. 

2.3. Повним і беззастережним Акцептом Публічної оферти відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення Замовником реєстрації у Сервісі. 

2.4. Момент Акцепту Публічної оферти, що визначений п.2.3. Договору, вважається моментом укладання Договору. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Обов'язки Замовника:

- не передавати ні права, ні можливості доступу до інформації, яка отримується на виконання цього Договору, третім особам;

- своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги;

- надавати Виконавцю необхідну інформацію, пов'язану з виконанням умов цього Договору;

- тримати в таємниці логіни, паролі;

- не має права передавати права та обов’язки, що виникають за цим Договором, третій особі без письмової згоди Виконавця;

- виконувати вимоги інших документів та інструкцій Виконавця пов’язаних з виконанням цього Договору.

3.2. Права Замовника:

- отримати доступ до Сервісу;

- користуватися інформацією, наданою Виконавцем, шляхом отримання доступу до Сервісу;

- отримувати від Виконавця необхідні роз'яснення, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.

3.3. Обов'язки Виконавця:

- надати Замовнику можливість доступу до Сервісу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп'ютер та інше) Замовника та/або можливість зареєструвати  у особистому кабінеті Обліковий запис.

3.4. Права Виконавця:

- перевіряти дотримання Замовником умов цього Договору, а у випадку їх невиконання або неналежного виконання вимагати усунення порушень;

- відмовити Замовнику в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недотримання або порушення Замовником будь-яких  умов Договору.

- на виконання будь-яких умов Договору, у тому числі надсилання повідомлень, використовувати інформацію надану Замовником під час реєстрації у Сервісі та/або з особистого Облікового запису;

- розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити надання послуг без попередження в разі вчинення Замовником будь-яких дій, що порушують законодавство України.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір винагороди Виконавця за надання Послуг становить 10% від вартості проданого Товару.

4.2. Оплата Послуг Виконавця здійснюється Замовником на підставі рахунку строком не пізніше 5 (п’яти) календарних днів шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця або у інший спосіб незаборонений законодавством. 

4.3. Зазначена винагорода може бути змінена Виконавцем на розсуд Виконавця, шляхом повідомлення про це Замовника через Сервіс, через розміщення інформації на Веб-сторінці або зазначається у рахунку на оплату Послуг.

4.4. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлену винагороду у будь-який час без погодження з Замовником.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

5.1. Договір набирає чинності з дати, визначеної пунктом 2.4 цього Договору, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Цей Договір може бути розірваний будь-якою з Сторін в порядку у порядку передбаченому цим Договором та законодавством України.

5.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати або скасовувати умови даного Договору у будь-який час. Всі зміни в цьому Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх публікації на Веб-сторінці або у Сервісі.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.

6.2. У разі, якщо Замовник порушує свої зобов'язання по здійсненню платежів за Договором, Виконавець має право без попередження припинити надання Послуг.

6.3. Припинення надання Послуг Виконавцем з причин, вказаних в п. 6.2. Договору, не звільняє Замовника від виконання зобов'язань по оплаті отриманих Послуг, щодо яких виник борг перед Виконавцем, а також оплати пені на користь останнього.

6.4. У разі припинення надання Послуг відповідно до цього Договору, для поновлення надання Послуг, Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю винагороду за отримані Послуги і пеню в повному обсязі. У разі відсутності оплати Послуг протягом строку визначеному Договором, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6.5. Всі скарги та претензії, які виникають у Сторін під час виконання цього Договору, приймаються і розглядаються Сторонами у письмовому вигляді засобами Сервісу. 

6.6. Замовник самостійно відповідає перед Покупцем та несе ризики пов'язані з продажем та постачанням Товару.

6.7. Виконавець не несе відповідальність за зміст даних Замовника або Покупця, а також за зміст будь-якої інформації, що вноситься в Систему останніми.

6.8. Виконавець не несе відповідальність за якість, своєчасність і повноту інформації, що стосується процесу продажу та поставки Товару.

6.9. Виконавець не гарантує постійний або безумовний доступ до Послуг, які надаються Сервісом. Функціонування Сервісу може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Виконавця.

6.10. Виконавець або інші уповноважені ним особи не несуть відповідальності за будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов'язання або втрати, понесені в результаті використання або невикористання Замовником, Покупцем інформації, розміщеної у Сервісі, а також при використанні будь-яких додаткових послуг, які входять до Технологічної платформи Сервісу; відсутністю можливості отримати доступ до Послуг або використовувати їх; будь-якими діями або бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю або відсутністю яких-небудь повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю або відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу і т.д.; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Сторін третьою стороною.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

7.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись тільки цим, відносяться: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збій у роботі платіжних систем, мережі ІНТЕРНЕТ, введення карантину, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору тощо.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Підписання цього Договору є свідченням згоди Замовника на обробку, накопичення, зберігання та використання наданих ним персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання Послуг. 

8.1. Порядок отримання, використання, обробки і захисту персональних даних регулюється цим Договором та документами, які розміщуються на Веб-сторінці або у Сервісі.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Даний Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сторінці. Договір набуває чинності для Виконавця з моменту його публікації на Веб-сторінці або у Сервісі, для Замовника - з моменту його Акцепту.

9.2. Договір може бути укладений з будь-яким фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю і правоздатністю. 

9.3. Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження Виконавця.

9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Будь-які спори і розбіжності, що виникають з або у зв'язку з цим Договором або його виконанням або припиненням, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після того, як одна із Сторін письмово повідомляє іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді спір вирішується в судовому порядку відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості і підсудності.

9.6. Цей Договір не встановлює будь-яких інших правовідносин, у тому числі трудових відносин, між Сторонами та/або будь-якими третіми особами, ніж ті що встановлені цим Договором.

9.7. У випадку визначення окремих положень Договору недійсними то це не призводить до його визнання недійсним у цілому. 

9.8. База даних, яка формується в результаті надання Послуг Виконавцем, є виключною власністю Виконавця відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Цей Договір складений українською мовою та може надаватися для ознайомлення російською та англійською мовами. У разі розбіжності оригінальної версії Договору українською мовою  між версіями Договору іншими мовами, то у такому випадку застосовуються положення оригінальної версії даного Договору - українською мовою.

10. РЕКВІЗИТИ:

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ 

Каленюк Юрій Олександрович (є платником єдиного податку)

Код отримувача: 3225517575

IBAN: UA093052990000026002025009678

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

+38 063 225 0 225

[email protected]

Задавайте питання в InstagramЗадавайте питання в Telegram